Pravidla užívání a právní doložka

Registrací a užíváním internetového serveru Venkovská tržnice dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem Venkovské tržnice a registrovaným či neregistrovaným návštěvníkem (uživatelem).

Stručný souhrn pravidel

 • Venkovská tržnice je obchodním místem, které zprostředkovává prodej a nákup rukodělného a uměleckého zboží (povolen je také prodej tvořivého materiálu za zvláštních podmínek) mezi prodávajícím a nakupujícím. Provozovatel serveru Venkovská tržnice není prodejcem zboží, ani jeho kupujícím.
 • Registrace na Venkovské tržnici je zcela zdarma
 • Vystavení zboží prodávajícího je zcela zdarma
 • Kupující neplatí provozovateli serveru Venkovské tržnice  žádný poplatek ani provizi za zprostředkování koupě, zboží platí zpravidla předem na účet prodávajícího nebo hotově v místě odběru.
 • Provozovatel serveru Venkovská tržnice  neprodává vlastní zboží a není zodpovědný za prodávané zboží (správnost vyobrazeného zboží, jeho kvalitu, vlastnosti, dostupnost apod.) a není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Provozovatel serveru Venkovská tržnice rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného uživatele nebyla správná.
 • Uživatelé serveru Venkovská tržnice jsou povinni dodržovat právní řád ČR a dodržovat dobré mravy. Chovejte se k druhým tak, jak byste si přáli, aby se ostatní chovali k vám.


Právní doložka

Občanské sdružení MAS Krajina Srdce
Žižkovo náměstí 82
391 43 Mladá Vožice
Česká republika

IČ: 266 63 503

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat server Venkovská tržnice za účelem zprostředkování koupě či prodeje vlastních rukodělných výrobků tvořených kreativními technikami a zboží tomuto tématu příbuzné.


I. Podmínky užívání

Obchodní aktivity na serveru Venkovská tržnice jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

Při užívání serveru Venkovská tržnice platí pravidla uvedená výše.


II. Registrace

Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Venkovská tržnice je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo. Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Venkovská tržnice informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Venkovská tržnice.

Uživatelé jsou oprávněni vlastnit více než jeden uživatelský účet, nejsou však oprávněni těchto účtů používat k porušování této smlouvy či k získání výhody vícenásobného používání omezených funkcí (např. manipulace s účty za účelem skrývání identity, manipulativní podpoře prodeje apod.). Všichni vlastníci vícenásobných účtů jsou povinni o svých dalších účtech informovat v profilu účtu.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Venkovská tržnice a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.

III. Právo umístění

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové zboží, které porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zboží ze systému i bez udání důvodu.


IV. NÁKUP ZBOŽÍ

Kupující vybírá zboží od prodejců s vědomím, že Venkovská tržnice není prodejcem zboží a že jednotlivé zboží pochází od prodejců - registrovaných uživatelů serveru Venkovská tržnice, od nichž si kupující zboží kupuje. Provozovatel za prodávané zboží nijak neodpovídá.

Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při finalizaci objednávky.

Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího (prodávajících).

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci.(dle platebních podmínek prodejce).
 

V. I. Prodávající

Prodávajícím se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba. Méně často se může prodejcem také rozumět volné sdružení fyzických osob (tvůrců) zastupovaných jednou osobou (tzv. Tvůrčí tým).

V případě, že zboží prodává Tvůrčí tým zastupovaný jednou osobou, požadujeme:

 • uvedení informace, že zboží je prodáváno Tvůrčím týmem, v profilu prodejce (např.: "Jsme tři přátelé / desingéři a vystupujeme zde pod značkou XY")
 • Tvůrčí tým musí spolu úzce a dlouhodobě spolupracovat (není možné pouze přeprodávat zboží od jiného prodejce nebo více jiných prodejců)
 • všichni členové Tvůrčího týmu musí vědomě souhlasit se zastoupením
 • všichni členové Tvůrčího týmu mohou nabízet konkrétní zboží jen a pouze pod jedním zástupným profilem (není možné aby stejné zboží jednoho nebo více členů Tvůrčího týmu nabízel jiný prodejce)
 • osoba zastupující Tvůrčí tým, která je uvedena v osobních a fakturačních kontaktech profilu je osobou odpovědnou za prodej z hlediska zákona

Vysvětlení: Termín Tvůrčí tým je z důvodu povoleného prodeje více osob tvořících společně pod jedním profilem. Jako klasický příklad můžeme uvést například prodej společné tvorby dvou přátel, společný prodej manželů, případně společný prodej úzkého sdružení umělců tvořících pod jednou značkou. V žádném případě se tato možnost nevztahuje na osoby, kteří pouze přeprodávají zboží od jiných tvůrců (designové obchody s mixem zboží z různých zdrojů).


V. II. Pravidla při umísťování zboží

Každá uveřejněná položka v prodejní části serveru musí být konkrétním zbožím určeným k prodeji (je zakázáno vkládat zboží pouze na ukázku).

Prodávající vystavuje zboží prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Zboží je třeba umístit v kategori, která předmětu nejlépe odpovídá.

Nabízené zboží, jeho zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat nakupující tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo mylného pocitu návštěvníků o vyobrazeném zboží.


V. III. Nepovolené zboží / nepovolené údaje

A. Autorství

Je zakázáno prodávat zboží, které není vlastnoručním výrobkem prodejce (nebo dle vlastního grafického/designového návrhu) či prodejního týmu (viz V. I. Prodejce), nebo zboží od jiného prodejce dále prodávat.

B. Služby vers. fyzické předměty

Je zakázáno nabízet služby (mimo nabídky v kategorii Bazar). Předmětem obchodu musí být vždy zboží (fyzický předmět) s přesně definovanou cenou, obsahem a parametry tak, aby mohl zákazník zboží vložit do košíku a nakoupit je. Za fyzický předmět jsou také považována elektronická díla zachycená na hmotném nosiči (CD, harddisk apod.).

C. Autorská práva

Je zakázáno nabízet k prodeji zboží, která porušují autorská práva (jako např. kopie děl jiných tvůrců apod.).
Je zakázáno používat fotografie, které by mohly porušovat autorská práva (např. fotografie z časopisů, fotografie, ke kterým které nemá prodávající autorské právo apod.).

D. Oprávnění

Je zakázáno prodávat zboží, k jehož výrobě nebo prodeji nemá prodejce patřičná oprávnění (např. prodej potravin bez registrace na Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo u místně příslušné Krajské veterinární správy, výrobky z drahých kovů bez registrace na Puncovním úřadě apod.). Neuvedením patřičných oprávnění v systému Venkovská tržnice (např. vyplněním příslušných položek v sekci Prodejní informace) se rozumí, že uživatel tato oprávnění nevlastní a může tak dojít k vyřazení zboží z nabídky.

E. Nepřípustná manipulace

Je zakázáno duplikovat zboží (pro nastavení počtu dostupného zboží použijte políčko "množství").

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat elementy HTML, JavaScriptu, PHP a dalších programovacích jazyků se záměrem ovlivnit obsah nebo prodejnost zboží, či jinak poškodit či ohrozit funkčnost serveru.

Titul zboží ani popis předmětu nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání. Jedná se především o násilně volená klíčová slova, která nemají s položkou nic společného.

V případě nutnosti použití počítačové simulace nebo počítačových retuší, které zásadně mění charakter a podstatu nebo užití zboží nebo z některých důvodů nemohou informovat nakupující plně o podstatě zboží (např. 2D nebo 3D vizualizace, nabídka zboží z dřívějšího prodeje ale se záměnou některých prvků, grafické návrhy pro potisky apod.) musí prodejce na tuto skutečnost  upozornit v popisu zboží nebo přímo v obrázku (např.: obrázek je ilustrační, obrázek je 3D vizualizací apod.).

F. Osobní údaje

Titulek, popis, klíčová slova ani obrázek zboží nesmí obsahovat kontaktní údaje na prodávajícího, jako např. telefonní číslo, e-mail, odkaz na webové stránky apod. (výjimku tvoří jméno a příjmení nebo umělecké jméno autora). Tyto kontaktní údaje (nebo nabádání k jejich vyhledání jinde na internetu) nesmí obsahovat ani další prvky písemného, či obrazového prodeje, jako jsou např. komentáře, diskuse, blogy, vnitřní pošta apod.

Prodejce nesmí jakkoliv (vnitřní poštou, e-mailem) komunikovat se zákazníky Venkovské tržnice o možnosti prodeje mimo Venkovskou tržnici (odkaz na vlastní e-shop, návod jak vyhledat vlastní e-shop, případně výměna kontaktních údajů) ani o možnosti výměny zboží bez řádného zakoupení přes systém Venkovská tržnice (protislužba kompenzací či vzájemným zápočtem).

G. Zakázané zboží

Je zakázáno nabízet zboží, jehož nabídka, prodej, koupě či užívání je v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Zakázáno je zejména nabízet zboží, které neodpovídá zaměření serveru, dále zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat nebo zboží, které je zastaveno nebo jsou dispozice vlastníka s ním jinak omezeny.

Je zakázáno nabízet k prodeji zbraně, alkohol, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, či jinak pobuřující pornografické nebo erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod.), zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

H. Sex a nahota

Fotografie zboží nesmí zobrazovat obsah pro dospělé včetně nahoty, zobrazení lidí v explixitních či sugestivních pozicích nebo činností, které jsou sexuálně provokativní.
Výjimku tvoří fotografie aktu v estetické podobě umístěné v kategorii Fotografie.

V. IV. Cena zboží


Veškeré prodávajícím uváděné ceny jsou cenami včetně DPH.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu zboží a za tuto cenu zboží nabízet (není povoleno prodávat zboží pouze za zálohu).

Uvedená cena zboží musí být cenou obvyklou nebo přiměřenou vzhledem k použitému materiálu, technice, době zpracování a umělecké invenci.


V. V. Úprava položek


Prodávající má možnost kdykoliv smazat nabízené zboží, nebo je na neurčitou dobu skrýt. Prodávající může také měnit a upravovat popis zboží.


V. VI. Kupní smlouva

Prodávající je informován o zájmu kupujícího pomocí elektronické pošty Venkovské tržnice a dále výpisem v sekci Objednávky. Tato informace není závazná a prodávající může objednávku odmítnout (pomocí označené funkce - tlačítka).

Přijetím objednávky uzavírají obě smluvní strany (kupující a prodávající) Kupní smlouvu (nákup na dálku) dle platných zákonů České republiky.

Prodávající se zavazuje vyexpedovat zboží po přijetí, potvrzení a zaplacení objednávky a to bez zbytečného odkladu.


VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Venkovská tržnice. Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  jeho údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo, byly provozovatelem poskytnuty uživatelům -  kupujícím, kteří o koupi zboží uživatele jako prodávajícího projeví zájem, a uživatelům - prodávajícím, o prodej jejichž nabízeného zboží projeví uživatel jako kupující zájem. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby  tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Venkovská tržnice,  jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Venkovská tržnice nebo nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením serveru Venkovská tržnice. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Venkovská tržnice a vytvořených databází je zakázáno.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

 

Newsletter
Kalendář akcí